گروه گلبهار در راستای فروش لوازم مرتبط با گل و گیاه بوِیژه بنفشه آفریقایی در سال ۹۶ تشکیل گردید. هدف این سایت کمک به رشد گیاهان و گیاه خاص بنفشه آفریقایی و همچنین انتقال تجریبات در زمینه رشد و پروش گل و گیاه است.

 

صاحب امتیاز:عطیه حقدادی