بنفشه آفریقایی آویز

اولین بنفشه آفریقایی که داشتم بنفشه آویز بود . البته اون موقع نمی دونستم بنفشه آفریقایی که من دارم از نوع آویز هست . بمرور بعد از چند سال نگهداری از بنفشه ها متوجه شدم . بنفشه آفریقایی آویز همانطور مطلب بیشتر