جوانسازی بنفشه آفریقایی

گاهی اوقات پیش می آید که گیاه ما به حدی از رشد می رسد که نیاز به جوان سازی پیدا می کند. بنفشه آفریقایی پس از مدتی به دلیل خراب شدن برگها به و یا آبیاری زیاد دچار گردنی دراز مطلب بیشتر