آبیاری فتیله ای

قبلا در یک پست دیگر به روش های آبیاری بنفشه آفریقایی پرداخته ایم. در این پست می خواهیم بطور اختصاصی ، توضیحات بیشتری در مورد آبیاری فتیله ای بپردازیم زیرا این روش آبیاری در رشد بسیار مطلوب بنفشه تاثیر بسزایی مطلب بیشتر