خاک مورد نیاز بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی احتیاج به خاکی سبک دارد. خاک از ذراتی تشکیل شده است که بر اساس اندازه نام گذاری می شود: ۱٫ رس ذراتی است که قطر آنها از ۰۰۲/۰ میلیمتر کمتر است. رس به دلیل  کوچکی ابعاد و قدرت مطلب بیشتر